haptotherapie

Privacy Policy

Sensus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy zal ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Sensus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

-    Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
-    Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-    Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer

Als Sensus ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegeven worden door Sensus verwerkt ten behoeven van de volgende doelstellingen:
•    Administratieve doeleinden, zoals het opmaken van facturen.
•    Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
•    In geval van opvraag gegevens door een derde partij, zoals bijvoorbeeld een arbo-arts, aan wie u toestemming heeft gegeven gegevens over u bij mij op te vragen.

Grondslag voor het opslaan van uw persoonsgegevens is:
•    De behandelovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Sensus de volgende persoonsgegevens aan u vragen:
•    Voornaam en Voorletters
•    Tussenvoegsel en Achternaam
•    Adres, Postcode en Woonplaats
•    Telefoonnummer en Emailadres
•    Burgerlijke staat
•    Kinderen
•    Gezin van herkomst
•    Werkzaamheden
•    Naam en adres huisarts
•    Aard en nummer identiteitsbewijs
•    BSN
•    Naam en inschrijfnummer zorgverzekeraar
•    Gegevens over uw gezondheid, zoals huidige klachten, vroegere klachten, duur van de klachten, eventuele eerdere behandelingen met het resultaat, gebruik van medicijnen etc.

Uw persoonsgegevens worden door Sensus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstellingen voor de periode:
•    Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar

Gegevensverstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële administratie (winstberekening Sensus en aangifte inkomstenbelasting). Deze partij heeft inzage in de verzonden facturen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Denk hierbij aan opvraag gegevens van uw huisarts.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Sensus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Ik ben gehouden aan de medische wetgeving en dien gegevens na afloop van de begeleiding minimaal 15 jaar te bewaren.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

•    Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
•    Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
•    De persoonsgegevens op papieren informatiedragers worden zodanig opgeborgen dat niemand er bij kan, behalve ikzelf.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens
Irmgard van den Heuvel, eigenaar van Sensus
De Legakker 1
3823 WK    Amersfoort
T: 06-50891200
E: info@praktijk-sensus.nl

 

Registraties

• AGB code zorgverlener/praktijk:
    90-034994/90-013940
• VVH: 676A
• KvK nummer: 32123061
• BTW nummer: NL001502324B84

Privacy

Contact

Telefonisch: (06) 50891200
ma, di, woe, en vrij
van 8:30 uur tot 9:00 uur en
van 13:00 uur tot 14:00 uur of
laat een bericht achter via voicemail

E-mail: info@praktijk-sensus.nl

Adres/openingstijden

Praktijk Sensus
Irmgard van den Heuvel
De Legakker 1  3823 WK Amersfoort

Ma, di, woe, en vrij van 9.00 tot 18.30
Andere tijden in overleg